chu_sotu

シンプルに考えよう

SP:SPX   S&P500指数
チャートをみるときはシンプルに考えよう