DODO/TETHER USDT

トレードなし
スーパーチャートで確認

DODO/TETHER USDT 取引所

すべてのご利用可能な市場の DODO/TETHER USDT の暗号資産レートを取得。以下の表では、DODOUSDTの概要、パフォーマンス、SMAやADX、MACDなどのインジケーターやオシレーターに基づくテクニカル分析をご覧いただけます。
シンボル
取引所
価格
変動 %
出来高
24時間
出来高変動 %
24時間
高値
安値
出来高
テクニカル評価
DODOUSDTDODO / TetherUSBINANCE0.1553+2.58%2.941 M−25.95%0.15560.14802.996 M
売り
DODOUSDTDODO / Tether USWHITEBIT0.1555+2.71%456.524 K−5.82%0.15570.1477435.346 K
売り
DODOUSDTDODO / USDTMEXC0.1555+2.91%147.286 K−27.29%0.15550.147925.022 K
売り
DODOUSDTDODO/TETHER USDTBITRUE0.1554+5.79%143.326 K−26.19%0.15550.1446485.767 K
売り
DODOUSDTDODO/TetherGATEIO0.15507+2.48%91.516 K−43.13%0.155380.1481484.287 K
売り
DODOUSDTDODOUSDT SPOTBITGET0.15514+2.54%71.199 K−4.85%0.155670.1481062.781 K
売り
DODOUSDTDODO / TetherKUCOIN0.1550+2.38%40.352 K+25.11%0.15500.148218.488 K
売り
DODOUSDTDODO / TETHERCOINEX0.153527+1.15%4.285 K−29.99%0.1535520.1491743.119 K
売り
DODOUSDTDODO / Tether USDHTX0.1534+4.57%3.351 K−25.02%0.15340.14768.822 K
売り
DODOUSDTDODO / TetherHITBTC0.14028−30.30%93+14.53%0.161570.10101875
強い売り
DODOUSDTDODO/TETHER USD0.1556+2.84%00.15560.147937.117 K
売り